Verantwoording

Dit zijn onze standaard leveringsvoorwaarden. De laatste en meest actuele versie is de dan geldende en enig juiste versie zonder dat de daarvoor geldende versies komen te vervallen. Hollandstadt is een initiatief en handelsnaam van Peter Kerkhoven, PK Communications en Mulkerhof B.V.. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid aangaande de aard, inhoud, staat, eigendom en waarde van de objecten en/of grondkavels en/of genoemde prijzen, kosten en bedragen. Alle verantwoording hieromtrent wijzen wij consequent en stelselmatig af. Kopers en geïnteresseerden zijn te allen tijde zelf geheel en al verantwoordelijk voor informatie-inwinning, biedingen, transacties, prijzen, bedragen, kosten, contracten en alle hieruit voortvloeiende consequenties en gevolgen. Aan alle geleverde/verstrekte en/of door ons te leveren en/of vermelde tekst, foto’s, (prijs)informatie, afmetingen, bedragen, kosten, technische gegevens, geografische bepaling etc. etc. etc. van de objecten kunnen geen rechten ontleend worden. Deze informatie kan aangeleverd zijn door derden en/of kan afwijken van de werkelijkheid. Een eigen bezichtiging op locatie (onder begeleiding en op afspraak) en taxatie of waardebepaling wordt altijd aangeraden. Bezichtigingen dienen enkel en alleen plaats te vinden onder onze begeleiding. In geen enkel geval is het toegestaan om een pand, locatie of object zelf te bezichtigingen, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of begeleiding. Dit heeft mede te maken met de volledig andere wijze van aankopen in Duitsland en de strenge privacyregels en wetgeving die hier gelden in Duitsland. Informatie, gegevens, locatie, beelden, beschrijving, recensies, reviews, foto’s, teksten en/of mondelinge informatie etc. etc. etc. omtrent het object en/of de bezichtiging en/of een eigen bezoek (al dan niet zelf opgedaan en of ingewonnen) mogen onder geen beding verder verspreid en/of openbaar gemaakt worden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Dit op straffe van een terstond, zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete van minimaal 5.000 euro. Het kan ook zijn dat de bezichtiging wordt uitgevoerd door een andere partij, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaarden. Aan door ons gegeven informatie kunnen nooit rechten ontleend worden. Kopers en geïnteresseerden hebben een eigen informatieplicht en dienen zich zelf te vergewissen van de juiste opgave van e.e.a.. Ook voor eventuele lasten, beslagen, schulden, hypothecaire inschrijvingen, verhuringen, verpachtingen, aanschrijvingen, dwangmaatregelen, saneringsvoorschriften, monumentale en/of natuur-beschermings-regels/voorschriften, bestuursdwang, stads-/gemeente-/Kreis-/Lands- regels en/of wetten, bodemvervuiling, riolerings- en/-of straatwerkzaamheden, belastingmaatregelen etc. etc. etc. bent en blijft u zelf te allen tijde geheel en al zelf verantwoordelijk. Kopers en geïnteresseerden wordt aangeraden een eigen technische en/of bouwkundige specialist te raadplegen (doorgaans gaat het altijd om klushuizen en renovatieprojecten die nog forse investeringen behoeven). Het is mogelijk dat asbest of asbesthoudende materialen zijn verwerkt in het object van uw keuze. Ook mede gezien de vaak zeer lage prijsstellingen kunnen geen enkele garanties gegeven worden. Bij aankoop (of in het traject hieraan voorafgaand) kan een voorschotbedrag of aanbetaling verlangd worden, t.b.v. verkoper, makelaar of zekerheid kosten notaris. In geen geval, en onder geen enkele omstandigheid, bestaat de mogelijkheid tot restitutie van (aan-)betaalde bedragen en/of voorschotten. Koopcontracten, facturen, makelaarsinformatie en andere gegevens worden in het Nederlands of in het Duits verstrekt. Geïnteresseerden, klanten, (aspirant-) kopers en opdrachtgevers dienen de Duitse taal meer dan voldoende machtig te zijn en/of zich te laten bijstaan (of zaken te laten vertalen) door een tolk/vertaler. Spelfouten of vertalingsfouten hebben geen invloed op de inhoud en algehele strekking van welk contract of overeenkomst dan ook. Koop en/of vestiging in Duitsland kan financiële en/of andere gevolgen met zich meebrengen. U wordt altijd aangeraden zich hier door deskundigen over te laten adviseren. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Koper/huurder is zelf geheel en al verantwoordelijk voor de algehele staat van onderhoud van het object, zowel direct bij aanvang als tijdens de gehele looptijd. Verkoper/verhuurder en/of makelaar/adviseur en/of vertegenwoordiger(s) van Hollandstadt aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele verborgen gebreken, achterstallig onderhoud, ontbreken voorzieningen, aanwezigheid en/of levering nuts-faciliteiten, aan-en afvoer, riolering etc. etc. etc. Het is heel goed mogelijk dat asbest en/of asbesthoudende materialen in en om het pand aanwezig zijn. Koper/huurder vrijwaart verkoper/verhuurder en/of makelaar/adviseur en/of vertegenwoordiger(s) van Hollandstadt van alle eventuele schade en/of verborgen gebreken en/of gevolgen/consequenties eventueel voortvloeiend uit enige overeenkomst. Alles is m.i.v. contractsdatum volledig voor eigen risico en rekening van koper/huurder. In Duitsland is verder sprake van een verplichte Winterdienst met Räum- und Streupflicht en is eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij houden van stoepen en/of op/uitritten rondom het pand. Ook het vrij houden van onkruid en wildgroei hoort hierbij. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eigendomsoverdracht, Grundbuch-inschrijving, inzage en/of raadpleging GVO, BGB, WHG, Finanzamt, Vorkaufsrecht Gemeinde, Wasserbehörde, Altlastenregister, Bauleitpläne, Baulastenverzeichnis, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer usw. (enz.). Te allen tijde kunnen geen enkele garanties gegeven worden. Vanwege de lage prijsstelling wijzen wij standaard welke eventuele verantwoordelijkheid dan ook stelselmatig en structureel af. Onze bemiddelingskosten staan doorgaans duidelijk vermeld bij elk object. Hierbij gaat het om advieskosten inzake bemiddeling. Deze starten vanaf € 1.995,- à € 2.450,- tot een bepaald percentage, vanaf 2.95 % tot 5.95 % van de verkoopprijs. Onze huidige standaard servicekosten (prijspeil 2021) bedragen momenteel minimaal € 3.570,- euro incl. BTW. Ook is het mogelijk dat een deel van de (of alle) bemiddelingskosten verrekend worden vanuit de aan-/verkoopprijs. Bemiddelingskosten worden altijd berekend. Het kan ook zijn dat nog kosten verschuldigd zijn voor een Duitse makelaar en/of kosten benodigd zijn voor het aflossen van schulden c.q. bijkomende kosten, danwel openstaande posten. Omwille van de serieuze intentie van de klanten, de grote afstanden in Duitsland, de vaak noodzakelijke snelheid van handelen en de andere manier van zakendoen op de onroerend goed-markt in Duitsland, kan dit met zich meebrengen dat wij een voorschot op de aankoop- en/of bemiddelingskosten vragen. Dit kan zijn ter afdekking van onze kosten maar kan ook een aanbetaling op de koop zijn of bedoeld als garantie voor de kosten van de notaris. Dit wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd en eerst met u besproken. Nooit brengen wij zomaar ongevraagd kosten in rekening. Bij aankoop (of in het traject hieraan voorafgaand) kan dus een voorschotbedrag of aanbetaling verlangd worden, t.b.v. verkoper, makelaar of zekerheid kosten notaris. In geen geval, en onder geen enkele omstandigheid, bestaat de mogelijkheid tot restitutie van (aan-)betaalde bedragen en/of voorschotten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht voor wat dan ook. Verder kunnen wij helaas niet elke klant of iedere opdracht aannemen. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor geïnteresseerden te weigeren en/of opdrachtverzoeken af te wijzen en/of de onderhandelingen c.q. aankoop te staken op welk moment dan ook. Dit i.v.m. grootte van het land, de lange afstanden, de geheel andere leef- en werkwijze hier, de beschikbaarheid van de agenda en de verantwoordelijkheden t.o.v. verkopers, betrokkenen en de diverse overheden en instanties. (versie: medio 2021)

 

Laut der neuen EU-Verbraucherrechte-Richtlinie (Fernabsatzrecht) sind wir ab sofort verpflichtet, von allen Interessenten bei einer Anfrage – also z.B. per Internet, E-Mail, Telefon oder Brief – die Identität zu prüfen (§ 2 Abs. 10 GwG). Wir benötigen, falls noch nicht geschehen, den vollständigen Namen mit Adresse und Telefonnummer und eine Kopie des Personalausweises. Ohne diese Angaben können wir keine Adressen zu Objekten bekannt geben. Dazu sind alle Immobilienmakler verpflichtet. Alle Angaben zum Objekt sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen des Auftraggebers. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.

 

Hollandstadt waarderingscode: uitleg van onze waardering voor een bepaald object.

Uiteraard alles gezien vanuit een bepaalde prijs/kwaliteit verhouding. Voor weinig geld mag u ook weinig verwachten.

Hollandstadt waardering:

♥ – – – –  : niet aan beginnen, zonde van het geld.

♥ ♥ – – –  : ja, kan, maar u moet wel goed nadenken.

♥ ♥ ♥ – –  : goede prijs/kwaliteit verhouding.

♥ ♥ ♥ ♥ –  : prima aankoop, krijgt u geen spijt van.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥  : beter kan niet, meteen blind kopen!